planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

De verdeling van de overige taken over het team

Met behulp van het werkblad activiteitenoverzicht verdeel je de taken eerlijk en transparant over het team. Voordat je met die verdeling begint, is het noodzakelijk eerst na te gaan of alle voorgenomen taken wel passen binnen de daarvoor binnen het team beschikbare uren.

Hoeveel uren zijn er binnen het team totaal beschikbaar voor de overige taken?

Door in de planner in de lijst o.t. alle taken in te vullen met de daarbij benodigde uren per taak en het gewenste aantal deelnemers per taak, is onderaan de lijst het benodigd totaal aantal uren te zien (zie hieronder). Houd er rekening mee dat de uren van de studiedagen van de uren voor de Overige taken afgaan. Per studiedag kost een studiedag doorgaans 8 á 8,5 arbeidsuren per deelnemend teamlid. Je kunt deze studiedagen ter berekening (tijdelijk) in de lijst op het werkblad lijst o.t. opnemen, met in de eerste kolom de arbeidsduur per deelnemer en in de kolom daarnaast het aantal deelnemers.

Op het werkblad lijst o.t. is naast de benodigde tijd voor alle overige taken samen, ook het totaal van het aantal uren te zien dat alle teamleden OP gezamenlijk beschikbaar hebben voor de Overige taken, zodat duidelijk is of dat voldoende is voor alle te verrichten taken. Wanneer de benodigde tijd groter is dan de beschikbare tijd, zal dus moeten worden afgesproken welke taken komen te vervallen, of welke taken in een kleinere bezetting kunnen worden uitgevoerd.

 

Moeten bij elk teamlid alle uren voor de Overige taken helemaal worden ingepland?

Overigens is het de vraag of het verstandig is om álle voor elk teamlid beschikbare uren volledig in te plannen met activiteiten. Er is dan immers geen ruimte meer voor onvoorziene taken gedurende het schooljaar, of voor aanpassing i.v.m. individuele omstandigheden. Er zou daarom een streefpercentage van inplanning kunnen worden afgesproken. Op het Formatieoverzicht is in de drie kleurkolommen achteraan in elk geval in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor de drie taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken bij elk teamlid al is ingepland. Zie afbeelding hieronder.

Op het Formatieoverzicht is in de laatste kolommen bij elk teamlid in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor elk onderdeel al is ingepland. De kleur varieert daarbij van wit (rond 0%) naar donkergeel (rond 50%) tot donkergroen (rond 100%).

 

Teveel ingeplande uren overige taken moeten worden gecorrigeerd

Het komt nogal eens voor dat er voor de activiteiten meer uren worden ingepland dan er beschikbaar zijn. Op het Formatieoverzicht (zie hierboven) kleurt het vakje dan rood. Dit kan niet genegeerd worden, want het betekent dat de omvang van de jaartaak is overschreden. Dit wordt soms goedgepraat en weggestreept tegen minder ingeroosterde lesuren of arbeidsuren. Hiermee geeft men echter te kennen de opbouw van de jaartaak niet te begrijpen.

Mínder ingeroosterde lesuren zijn in de jaartaakopbouw in rubriek J van het teamlidblad namelijk al verrekend met méér uren voor de overige taken! En ook het wegstrepen tegen eventueel minder ingeroosterde arbeidsuren is onjuist, want minder ingeroosterde arbeidsuren betekent dat deze arbeidsuren niet plaats- en tijdgebonden gewerkt worden, maar niet dat zij niet gewerkt worden!

Het laten staan en niet corrigeren van teveel ingeplande uren is dus in principe altijd fout. De teveel ingeplande uren moeten worden verminderd of extra worden uitbetaald!

 

Let op:

Voor een juiste berekening van het aantal beschikbare uren moet aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:

    • Bij de berekening van het in totaal aantal beschikbare uren voor de overige taken zoals vermeld op de lijst o.t., worden door het programma per teamlid alleen de nog in te vullen uren opgeteld. Een correcte berekening kan dus alleen aan het begin van het werkverdelingstraject worden gemaakt, wanneer er op de teamlidbladen op de tweede pagina nog geen taken+uren zijn ingevuld.

    • Bij (deels) ambulante teamleden vormen de berekende nog in te vullen uren voor de functietaken en de (eventuele) overige taken één geheel. Voor een correcte berekening van de beschikbare uren voor de overige taken, moet bij deze teamleden bij de overige taken op de tweede pagina daarom eerst worden ingevuld hoeveel uren daarvan bestemd zijn voor de functietaken. Pas dan is het alleen voor de overige taken nog in te vullen aantal uren van deze teamleden correct.

 

Het werkblad Activiteitenoverzicht

Aan het begin van het werkverdelingstraject kan dit werkblad worden gebruikt als intekenlijst voor de overige taken. Naast het werkblad kan daarbij worden aangegeven hoeveel regels onder elke activiteit ter invulling moeten worden leeg gelaten. De rode uren zijn de afgesproken standaarduren per activiteit en het aantal personen in de laatste kolom is het afgesproken aantal deelnemers bij de betreffende activiteit.

Na verdeling van de overige taken en invulling daarvan op de tweede pagina op elk teamlidblad, kunnen twee verschillende overzichten worden gemaakt:

  • Activiteitenoverzicht: alle activiteiten met alle deelnemende teamleden (dit overzicht maak je vanaf het werkblad Activiteitenoverzicht-zie boven)

  • Teamoverzicht: per activiteit met de deelnemende teamleden (dit overzicht maak je vanuit het activiteiteninvoerscherm dat je vanuit elk teamlidblad of vanuit de drie lijsten kunt oproepen-zie hieronder)
 

Door op het invoerscherm op de knop Teamoverzicht te klikken wordt er een overzicht gemaakt van de deelnemende teamleden bij de geselecteerde activiteit. Dit overzicht wordt afgebeeld onder de betreffende lijst.

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek