planner voor het basisonderwijs
Taakberekening PO

Hoe rooster je deeltijders en voltijders verhoudingsgewijs even lang in?

In tegenstelling tot de arbeidsuren van deeltijders en verlofopnemers, kunnen de arbeidsuren van voltijders binnen de 39 á 40 schoolweken nooit volledig worden ingeroosterd. Hierdoor brengen voltijders 1 á 2 weken minder plaats- en tijdgebonden op school door dan deeltijders. Deze ongelijkheid in de inroostering kun je in de planner eenvoudig opheffen door elke deeltijder en verlofopnemer verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden in te roosteren als een voltijder.

Niet alle arbeidsuren behoeven te worden ingeroosterd

Buiten de lesuren behoeven niet alle arbeidsuren van de jaartaak in werkdagen te worden ingeroosterd, want veel taken kunnen ook niet plaats- en tijdgebonden verricht worden. Het is dus niet noodzakelijk dat alle arbeidsuren in grotendeels op school door te brengen werkdagen worden ingeroosterd. Uit een oogpunt van gelijke behandeling is het daarom wenselijk om elk teamlid OP en OOP met lesondersteunende taken verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden in te roosteren als een voltijder.


40-urige werkweek geen factor meer bij de werkverdeling

Toen in 2014 de 40-urige werkweek werd ingevoerd, werd het probleem van de overblijvende arbeidsuren ‘opgelost’ door te stellen dat deze ‘ter verlichting van de werkdruk’ in de vakantie werden doorgewerkt. En omdat deeltijders wekelijks precies het aantal uren van hun aanstelling moesten worden ingeroosterd, hielden zij in werkweken uitgedrukt, evenveel nog te werken weken over als de voltijders.

Dit doorwerken in vakanties werd op de scholen echter niet echt als werkdrukverlichting ervaren en verdween, op het inroosteren van enkele gezamenlijke werkdagen aan het eind van de zomervakantie na, geruisloos in het vakje ‘
briljante maar onbegrepen invallen‘.

Sinds de CAO-PO 2018 wordt de 40-urige werkweek niet meer als factor voor de inroostering beschouwd, waardoor deeltijders wekelijks niet meer precies volgens hun aanstelling, maar volgens het afgesproken schema van de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen worden ingeroosterd. Hierdoor houden deeltijders jaarlijks niet meer precies evenveel nog te werken over als de voltijders. Het resultaat hiervan is dat deeltijders op basis van hun vaste werkdagen verhoudingsgewijs jaarlijks meer of minder arbeidsuren worden ingeroosterd dan voltijders.

Daarnaast zullen voltijders met een 40-urige werkweek binnen de ongeveer 39 schoolweken niet volledig kunnen worden ingeroosterd, terwijl dat bij deeltijders (met extra terugkomdagen) wél kan.


42-urige werkweek als oplossing???

Als oplossing van bovengeschetst inroosterprobleem wordt soms de 42-urige werkweek gebruikt. Dit is echter geen goede oplossing. Terwijl bij het bepalen van de aanstellingsomvang wordt uitgegaan van de 40-urige werkweek, zou dan de inroostering van voltijders én deeltijders opeens plaats vinden op basis van een 42-urige werkweek! Daarnaast zullen dan veel leerkrachten, zeker wanneer het aantal schoolweken meer dan 39 is en er ook bij iedereen een paar dagen in de zomervakantie worden ingeroosterd, langer dan hun jaarlijkse arbeidsduur worden ingeroosterd, waardoor een aantal arbeidsuren óf extra uitgeroosterd óf als overwerk extra uitbetaald moeten worden. Een dure ‘oplossing’ dus!


Iedereen verhoudingsgewijs even lang inroosteren

Een veel betere oplossing is het om de arbeidsuren van voltijders en deeltijders procentueel even lang in te roosteren. Dat betekent overigens niet dat iedereen korter werkt dan de jaarlijkse arbeidsduur. De jaartaak, met alle daarin passende activiteiten blijft namelijk onveranderd. Het betekent slechts dat een klein deel van de jaartaak niet plaats- en tijdgebonden gewerkt wordt.

Met de planner Taakberekening PO is die verhoudingsgewijs even lange inroostering van alle teamleden eenvoudig te regelen. Deze hieronder beschreven mogelijkheid is facultatief.

 

 

De mate van inroostering van de voltijder vormt de maatstaf

Wanneer een voltijder op basis van een complete Lesurenberekening en inclusief een paar extra dagen in de zomervakantie, volledig is ingeroosterd, is op zijn/haar jaartaakberekening in rubriek H te zien welk percentage van de arbeidsuren zijn ingeroosterd in werkdagen. Dit inroosterpercentage van gemiddeld rond de 96% vul je in op het eerste werkblad Lesurenberekening in rubriek F – zie hieronder.

Op elk teamlidblad zal nu naast rubriek H te zien zijn hoeveel arbeidsuren van dit teamlid moeten worden ingeroosterd om verhoudingsgewijs even lang als een voltijder te zijn ingeroosterd. In dit voorbeeld dus 96,4% van de jaartaak.

 

In bovenstaand voorbeeld is de deeltijder op basis van de vaste werkdagen en inclusief enkele extra dagen in de zomervakantie, aanvankelijk 66 uur minder ingeroosterd dan zijn/haar jaartaak van 830 uur. Ernaast is te zien dat wanneer dit teamlid 800 arbeidsuren zou worden ingeroosterd, deze verhoudingsgewijs even lang ingeroosterd zou zijn als een voltijder op deze school.

 

Op het teamlidblad zijn vervolgens in rubriek F 36 arbeidsuren extra ingeroosterd, waardoor deze deeltijder nu met 800 ingeroosterde arbeidsuren verhoudingsgewijs even lang plaats- en tijdgebonden is ingeroosterd als een voltijder.

 

 

Opmerkingen

  • Het inroosterpercentage van een voltijder kan per school en per schooljaar verschillen. Dit percentage moet dus elk jaar opnieuw worden vastgesteld en ingevuld in rubriek F (settings) op het eerste werkblad.
  • Overigens zijn ook de ingeroosterde arbeidsuren van elke werkdag niet volledig plaats- en tijdgebonden. Alleen de in het werkverdelingsplan afgesproken aanwezigheidsuren zijn plaats- en tijdgebonden.

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek