Hoe ziet de opbouw van mijn jaartaak er uit?
Hoeveel dagen heb ik vrij als ik mijn verlof duurzame inzetbaarheid opneem?
Hoeveel werkdagen telt mijn jaartaak?
Hoeveel uren telt mijn ouderschapsverlof?
Hoeveel lesuren ben ik ingeroosterd?
Past mijn lestaak wel bij mijn aanstelling?
Passen al mijn taken in mijn jaarlijkse arbeidsduur?
Moet ik een studiedag bijwonen die niet op mijn werkdag valt?
En waar vind ik het antwoord op die vragen?

TaakberekeningPO voor een glasheldere werkverdeling

CAO-PO geeft weinig houvast bij de werkverdeling en inroostering
Bij de inroostering en werkverdeling vind je in de CAO-PO nog maar weinig aanknopingspunten, want bij de werkverdeling is de 40-urige werkweek na 2018 ‘geen factor’ meer en worden ieders werkdagen ‘in redelijkheid en goed overleg’ geregeld.
Maar goed overleg garandeert geen overeenstemming en wie bepaalt overigens wat redelijk is?


Is het niet veel beter om in plaats van een vrijblijvend beroep te doen op ‘goed overleg en redelijkheid’, de werkverdeling en inroostering te baseren op duidelijke afspraken en een transparante berekeningswijze?

Flexibel en tijdbesparend
Het berekeningsmodel van de werkverdelingsplanner TaakberekeningPO garandeert een eerlijke en transparante werkverdeling en inroostering van de les- en werkdagen. Door de unieke opzet van de planner maak je na de invoer van het les- en jaarrooster van de school, op basis van slechts vijf gegevens voor elk teamlid binnen één minuut een compleet overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en de opbouw van de jaartaak! En wil je achteraf een lestijd, vakantie of studiedag in het schoolrooster wijzigen, dan veranderen de jaartaakberekeningen van alle al ingeroosterde teamleden automatisch mee, en hoef je dus, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen!
Doordat de planner modulair is, kun je alleen gebruiken wat je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld alleen de lesuren wilt inroosteren en niet de arbeidsuren, dan kan dat. Je bepaalt zelf welke functionaliteiten van de planner je wel of niet wilt gebruiken. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen in het eerste jaar van gebruik nog niet alle mogelijkheden te benutten.

Kant-en-klaar werkverdelingsplan
Met deze tool beantwoord je niet alleen alle werkverdelings- en inroosteringsvragen, maar stroomlijn je ook het werkverdelingstraject, druk je na de werkverdeling met één klik een kant-en-klaar werkverdelingsplan af en maak je op papier of als PDF voor ieder teamlid een helder overzicht van de ingeroosterde lesuren en werkdagen, de jaartaakopbouw en de geplande activiteiten voor de taakonderdelen professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige nietgroepsgebonden taken.

Geen vruchteloze discussies meer
De transparante overzichten maken het verband tussen ieders aanstelling en de toebedeelde taken en werkdagen glashelder, zodat het gesprek niet meer over de uren, maar over de inhoud kan gaan!

Lees hier meer over de inroostering en het werkverdelingsplan.
Kan van een deeltijder verlangd worden een studiedag op een nietwerkdag bij te wonen?
foto home langwerpig-posterrand

De inhoud van de werkverdelingsplanner TaakberekeningPO

lesurenberekening

Op de eerste pagina van het eerste werkblad van de planner (zie hiernaast) vul je het les- en vakantierooster en de studiedagen in.

> Op de tweede pagina is in rubriek E de gerealiseerde lestijd per bouw en voor de hele school berekend.

In rubriek G worden de afgesproken opslagfactor en de verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen ingevuld.

De op deze pagina ingevulde gegevens vormen de basis voor de berekeningen van de ingeroosterde les- en arbeidsuren van het team.

inroostering jaartaak

Aan het eind van het werkverdelingstraject is er voor elk teamlid aan weerskanten van een A4’tje een duidelijk overzicht van de ingeroosterde uren en toebedeelde taken. Op de overzichten is duidelijk te zien hoe de ingeroosterde les- en arbeidsuren zich verhouden tot de aanstelling, en of alle afgesproken activiteiten en taken passen binnen de daarvoor beschikbare uren.

Na het aanklikken van de vaste werkdagen van elk teamlid op het invoerscherm (zie hiernaast) wordt de ingeroosterde jaartaak met één klik berekend.

> Op de eerste pagina van elk teamlidblad zijn in de linkerkolom de ingeroosterde les- en arbeidsuren te zien en in de rechterkolom de jaartaakopbouw.

Op de tweede pagina staan de eventueel geplande activiteiten voor de professionalisering en de duurzame inzetbaarheid en de tijdens de werkverdeling toebedeelde overige (school)taken.

werkverdeling

Na afronding van het werkverdelingstraject en de invulling van de planner, druk je met één klik op papier of als PDF een compleet werkverdelingsplan af.

Inhoud van het werkverdelingsplan:

  1. Titelblad werkverdelingsplan + eigen schoollogo;
  2. > > Lesurenberekening per bouw en van de school als geheel met extrapolatie over 8 schooljaren: gerealiseerde netto onderwijstijd en afspraken m.b.t. opslagfactor, arbeidsurenverdeling etc.;
  3. > Een uitgebreid formatieoverzicht;
  4. > Een overzicht van de groepsverdeling en teaminzet;
  5. > Een overzicht van de verdeling van alle overige schooltaken over het team;
  6. > De overige afspraken met betrekking tot de werkverdeling zoals de pauzeregeling, afgesproken aanwezigheidstijd, besteding werkdrukmiddelen, vervangingsbeleid etc..

Deze planner is een geavanceerde Excelapplicatie en werkt op een Windows-pc of -laptop* onder Office (Excel) of Microsoft 365.

Je downloadt het bestand en plaatst het in je documentenmap van je pc, laptop, of in je cloudservice. Om het programma te gebruiken ben je niet afhankelijk van externe servers en hoef je dus niet steeds in te loggen.

Wanneer je het programmabestand in de cloud plaatst (bijv. in het gratis OneDrive), kun je de planner zowel thuis als op school bewerken en desgewenst delen met anderen.

*De planner werkt dus niet op een Mac
Activeren…

Je kunt deze planner gratis downloaden. Alle werkbladen kun je dan gebruiken.

Om te ervaren hoe snel en eenvoudig je een teamlid kunt inroosteren, kun je één teamlid OP of  OOP (met lesondersteunende taken – nr. 1) en één teamlid OOP (zonder lesondersteunende taken – nr. 101) inroosteren.

En wil je het héle team inroosteren en gebruik maken van alle functionaliteit, dan bestel je vanaf € 29,90* een activeersleutel. De prijs is inclusief ondersteuning. Er wordt geen BTW berekend en er zijn geen bijkomende kosten.

Download ook de voorbeeldplanner; de voorbeelden zullen veel verduidelijken.

 € 39,90 per individuele school bij en schoolbestelling; € 29,90 per alle aangesloten scholen bij een bestuursbestelling

Lees meer...

De planner met tien streepjes vóór

De planner wordt ieder jaar aangepast aan nieuwe CAO-ontwikkelingen. Zo is de planner inmiddels geheel toegesneden op het werkverdelingsplan, inclusief een workflow van het jaarlijkse werkverdelingstraject met aan het eind een kant-en-klaar werkverdelingsplan, dat je zó aan de P-MR kunt voorleggen.

Lees hier wat nieuw is in de CAO-PO.

Wil je, nadat je alle teamleden al hebt ingeroosterd, achteraf toch nog iets veranderen aan het lesrooster, het vakantierooster of de datum van een studiedag, dan hoef je, zoals in alle andere planners wél het geval is, niet weer helemaal opnieuw te beginnen, want elke achteraf aangebrachte verandering in het schoolrooster wordt automatisch doorgerekend en aangepast op de jaartaakoverzichten van alle teamleden! In TaakberekeningPO maakt de volgorde van invulling niet uit!

De door de school gekozen opslagfactor wordt bij elk teamlid automatisch toegepast, maar kan zo nodig bij elk teamlid individueel worden aangepast.

 

In rubriek J kan op het teamlidblad  bij het voor- en nawerk een individuele opslagfactor worden ingevuld. In dit voorbeeld is het afgesproken opslagpercentage 40%.

In het voorbeeld hieronder is dit aangepast naar 45% waardoor het aantal overblijvende uren voor de overige taken automatisch minder wordt.

 

Heb je met het team of met afzonderlijke teamleden een andere maximale lestaak afgesproken dan 940 uur, dan kun je de planner daarop instellen en worden alle berekeningen volgens dit andere maximum berekend.

Op deze school is een maximale lestaak van 950 uur afgesproken

Ook bij complexere inroostering (bijv. deels ambulant of wekelijks wisselende inzet, of bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid, of dit allemaal tegelijkertijd) laat deze planner je niet in de steek. Voor TaakberekeningPO is geen inroostering of verlofopname te ingewikkeld!

Dit teamlid is deels ambulant en neemt ook op vrijdagmiddag een verlof duurzame inzetbaarheid op. De jaartaak (zie rechterkolom) wordt na invulling van de 4 rubrieken op het invoerformulier probleemloos met één klik berekend. De minder ingeroosterde lesuren (+ de bijbehorende uren volgens de opslagfactor) worden vanzelf bij de uren voor de overige en ambulante taken gevoegd.

Je kunt eigen lijsten aanleggen met activiteiten voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en de overige taken (inclusief aantallen deelnemers per activiteit en tijdsduur), die je vanuit die lijsten met een enkele muisklik aan het activiteitenoverzicht van elk teamlid toevoegt.

Ook maak je met enkele muisklikken activiteitenoverzichten per activiteit en van het hele team. Een lege activiteitenlijst kun je tijdens het werkverdelingsoverleg gebruiken als intekenlijst.

Op de tweede pagina van elk teamlidblad staan de geplande activiteiten d.i., professionalisering en overige taken.

Op het werkblad Activiteitenoverzicht kun je een totaaloverzicht maken van de verdeling van de activiteiten en taken.

En neem je volgend jaar weer een nieuwe planner in gebruik, dan neem je met enkele muisklikken alle ingevulde teamgegevens en lijsten met activiteiten over uit je vorige planner.

 

 

Taakberekening OP en OOP met lesondersteunende taken

Voor ieder teamlid OP en OOP is er op de eerste pagina van het teamlidblad een helder overzicht van de opbouw van de jaartaak (rechterkolom) en de ingeroosterde les- en arbeidsuren (linkerkolom). Na het opslaan van het invoerformulier is dit overzicht automatisch geheel ingevuld. In rubriek E en F kunnen desgewenst nog les- en arbeidsuren extra worden uit- of ingeroosterd. En in rubriek J kan eventueel nog een afwijkende opslagfactor worden ingevuld.

Taakberekening OOP zonder lesondersteunende taken

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan!

 

De afbeelding op het voorblad kun je vervangen door het eigen schoollogo.

TaakberekeningPO is vanaf € 29,90*) per school per jaar verreweg de voordeligste werkverdelingsplanner. Géén bijkomende BTW of andere kosten en inclusief ondersteuning.

*) € 29,90 per school bij een bestuursbestelling; € 39,90 bij een schoolbestelling

Wat gebruikers zeggen

“Voor het zevende achtereenvolgende schooljaar maken wij voor het uitrekenen van de jaartaken gebruik van TaakberekeningPO.

Het invullen van de tool is zeer gebruiksvriendelijk, evenals de handleiding waarin de hele tool wordt uitgelegd. Leerkrachten zijn enthousiast over deze planner, omdat ze nu precies kunnen zien hoe hun jaartaak is opgebouwd en ingeroosterd. Ook de AOB gaf aan dat het werken met deze planner helemaal conform  de CAO-PO is. Wij gebruiken de planner ook voor het personeel zonder les- of behandeltaken. Ook hier wordt de planner als heel erg handig ervaren.

Met andere woorden, een gebruiksvriendelijk instrument waar we binnen Stichting Kits Primair heel erg blij mee zijn!”

Grietje Meinen

Beleidsmedewerker Stichting Kits Primair (11 scholen)

“Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik van de planner TaakberekeningPO.  Begin 2017 zochten wij een tool die werkt conform de CAO-PO, die makkelijk in te vullen is en waaruit de output cijfermatig inzicht geeft aan schoolleiders en medewerkers over de jaartaakinvulling.

Aan deze drie voorwaarden wordt voldaan in de tool Taakberekening-PO. Door middel van de planner kan de schoolleider aan de hand van de output met de medewerkers in gesprek over de invulling en de inhoud van het werk.

Vóór de zomervakantie wordt voor elke medewerker een berekening gemaakt om de  inzet voor het nieuwe schooljaar te bespreken. Bij voorgaande tools was dit het enige moment in het jaar dat dit berekend werd, maar met de tool TaakberekeningPO zien we dat de schoolleiders ook bij tussentijdse veranderingen gedurende het schooljaar de tool gebruiken.

Doordat de planner cijfermatig heel helder en duidelijk is, hoef je over de uren niet meer te discussiëren en kan het gesprek gaan over de werkinhoud.”

Hilde Feijen

Adviseur HRM (11 scholen in Borger-Odoorn)