De planner Taakberekening PO

Het inroosteren van het team gebeurt in drie stappen:

Als eerste vul je het eerste werkblad (Lesurenberekening) in.

Op het tweede werkblad (Formatieoverzicht) voer je de teamleden met hun gegevens in.

De ingeroosterde les- en arbeidsuren zijn nu van elk teamlid berekend. Op de teamlidbladen kunnen nog les- en/of arbeidsuren extra worden in- of uitgeroosterd, er kan een individuele opslagfactor worden toegepast en op de tweede pagina kunnen de activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken worden ingevuld.

1. De Lesurenberekening

Toelichting: alleen op de gekleurde cellen kun je gegevens invullen. Alle overige vermelde uren worden automatisch berekend.

In deze rubriek vul je het wekelijks lesrooster in. Je kunt de groepen in maximaal 3 bouwen met verschillende lestijden verdelen. Bij gelijke lestijden in alle groepen vul je alleen de kolommen onder lestijden 1 in. Het totaal zonder vakanties en losse vrije dagen of studiedagen wordt berekend. De lesuren van resterende eventuele extra mee te tellen dagen (29 -schrikkeljaar- en 30 september) worden automatisch berekend.

De berekeningsperiode loopt van 1 oktober t/m 30 september, zodat alle vakanties allemaal in hun geheel binnen deze periode vallen en elk berekeningsjaar ongeveer evenveel lesuren telt.

Vs. 2122.15 waarin 3 verschillende lestijden kunnen worden ingevoerd

Eerst kies je je vakantieregio en klik je ernaast op de knop ‘bevestig regio’; de landelijke vakantiedata zijn nu automatisch ingevuld. Je kunt het aantal vakantieweken aanpassen, evenals de eerste maandag van een vakantie. Er kan nog één extra vakantie worden toegevoegd mits deze minimaal één hele week duurt.

 

Hier vul je alle losse feest- en overige vakantiedagen in. Bij studiedagen verander je de ‘v‘ van vakantie in een ‘s‘ van studiedag. Hierdoor weet de planner dat op de teamlidbladen de lesuren van de studiedagen niet meetellen, maar de arbeidsuren wél (want een studiedag is geen lesdag, maar wél een werkdag).

Let op: vrije dagen of studiedagen die in augustus of september vallen (dus vóór 1 oktober) vul je hier om praktische redenen wél in. Wanneer je dit elk jaar consequent zo doet heeft dit geen gevolgen voor de berekening van de netto onderwijstijd in 8 leerjaren en kunnen deze dagen bij de teamleden gewoon worden meegeteld in de berekening voor het betreffende schooljaar. Klik
hier voor meer informatie hierover.

Uit te roosteren uren of dagdelen kunnen hier worden ingevuld. Wanneer je in rubriek C regels te kort kwam, kun je de betreffende dagen ook hier invullen. Je moet hier wel de betreffende uit te roosteren lesuren en eventuele arbeidsuren (wanneer het ook voor de teamleden een vrije dag is) handmatig invullen. In dit voorbeeld is de vrijdagmiddag vóór de voorjaarsvakantie uitgeroosterd.

Omdat de teamleden die middag wél op school zijn, zijn de arbeidsuren niet ingevuld. Wanneer het team die middag ook vrij zou zijn, zouden hier de arbeidsuren van de vrijdagmiddag zijn ingevuld. Op de teamlidbladen worden deze arbeidsuren dan automatisch niet meegeteld bij de teamleden die op vrijdag hun vaste werkdag hebben.

 

In de nieuwste versie staan de rubrieken E t/m H op de tweede pagina van het eerste werkblad Lesurenberekening.

Rubriek E en F behoeven geen nadere toelichting.

In rubriek G vul je de afgesproken verdeling van de 40 arbeidsuren over de weekdagen in. De berekening van de ingeroosterde arbeidsuren vindt bij het OP (en het OOP met lesondersteunende taken) plaats op basis van deze verdeling.

Daarnaast kun je hier de maximale lestaak (standaard volgens CAO 940 uur), de (afgesproken) opslagfactor en het inroosteringspercentage van de voltijder invullen. Wanneer je dit laatste weglaat, wordt dit op de teamlidbladen (naast rubriek H) niet getoond.

Het al of niet tonen van het verschil tussen de les- en arbeidsduur volgens de aanstelling en de ingeroosterde kun je daaronder instellen.

Het activeren van de planner tenslotte, gebeurt in rubriek H.

lesurenber.pag.2

Met behulp van de op dit werkblad ingevulde gegevens kunnen nu van elk teamlid OP en OOP met lesondersteunende taken op basis van slechts enkele gegevens per teamlid de ingeroosterde les- en arbeidsuren worden berekend. Op het volgende werkblad Formatieoverzicht kun je deze teamgegevens invullen.

2. Het Formatieoverzicht

formatieoverzicht3

Op dit werkblad overzie je de hele formatie: 100 teamleden OP en (onderaan) maximaal 20 teamleden OOP. Naast de naam en aanstelling zie je achtereenvolgens hoe de uren van de duurzame inzetbaarheid zijn ingezet, de vaste werkdagen (OP-groen, OOP met lesondersteunende taken – blauw, of ambulant – bruin), de meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren en tenslotte de mate van invulling van de uren voor de overige taken in een percentage en een kleur (van lichtgeel – weinig, tot donkergroen – veel)

Op dit werkblad kun je niets rechtstreeks invullen. De invoer van de teamgegevens gebeurt met een apart invoerformulier waarop je van elk teamlid maar een paar gegevens hoeft in te vullen.

Het invoerformulier invullen

Door op het betreffende nummer in de blauwe nummerrij links op het Formatieoverzicht te klikken, verschijnt dit invoerformulier. Op dit formulier hoef je per teamlid maar een paar gegevens in te vullen. Op dit formulier kunnen alleen gegevens worden ingevoerd in de witte vakjes. Nadat de ingevoerde gegevens zijn opgeslagen, is het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren in de blauwe vakken rechts onmiddellijk zichtbaar, evenals de opbouw van de ingeroosterde jaartaak. Dit is vooral handig wanneer je snel de gevolgen voor de inroostering wilt kunnen beoordelen van een wijziging van een aanstelling of een inzet van het verlof duurzame inzetbaarheid.

de teamgegevens importeren uit de oude planner
Je hoeft deze teamgegevens niet elk jaar opnieuw in te vullen. Bij het ingebruiknemen van een nieuwe planner kun je de teamgegevens met enkele muisklikken importeren uit je vorige planner.

Let op: In de planner 2021/2022 kunnen alleen de teamgegevens uit de planner van vorig schooljaar (2020/2021) worden geïmporteerd. Het importeren vanuit een planner 2021/2022 naar een lege planner van hetzelfde jaar (2021/2022), is dit jaar door een formatwijziging van het Formatieoverzicht niet mogelijk. 

Invoerformulier vs8

Op het invoerformulier vul je de gegevens van elk teamlid in.

In rubriek 1 de naam en de werktijdfactor van de aanstelling.

In rubriek 2 kies je de categorie van de duurzame inzetbaarheid waartoe het teamlid behoort. in dit geval dus een teamlid van 57 jaar of ouder binnen de reguliere regeling voor de duurzame inzetbaarheid.

Wanneer er meerdere bouwen met verschillende lestijden zijn, klik je hier de betreffende bouw aan.

Hier klik je de vaste wekelijkse werkdagdelen van het teamlid aan.

In de eerste kolom klik je de lesdagdelen van het OP aan, en in de middelste kolom die van het OOP met lesondersteunende taken. Ambulante dagdelen van het OP klik je in de derde kolom aan.

Wanneer een teamlid op een dag korter werkt dan de standaard lestijd en arbeidsduur van die dag, kan dat hier gecorrigeerd worden door hier de in mindering te brengen lesuren en/of arbeidsuren in te vullen.

Bij teamleden die een verlof sparen of opnemen, kun je hier de verlofopname of het te sparen aantal uren invullen.

Na het opslaan van de gegevens, zie je in dit vak onmiddellijk de ingeroosterde arbeidsuren en lesuren, en de opbouw van de ingeroosterde jaartaak.

Door in rubriek 4  verschillende dagdelen aan te klikken, is hierdoor is hiermee snel te zien welke keuze aan vaste werkdagdelen het beste bij de aanstelling past. Of, omgekeerd, welke aanstelling het beste past bij een beoogd aantal lesdagen.

Wanneer op het eerste werkblad lesurenberekening in rubriek G het inroosterpercentage van een voltijder op deze school is ingevuld, is in dit blauwe vak te zien hoeveel arbeidsuren deze leerkracht moet worden ingeroosterd om verhoudingsgewijs even lang plaats - en tijdgebonden te zijn ingeroosterd als een voltijder.

Door op deze pijl te klikken ga je naar het teamlidblad van deze leerkracht, waarop de berekende inroostering op een navolgbare wijze is uitgewerkt - zie hieronder bij Jaartaak.

 

Na invulling worden de gegevens opgeslagen, heeft de planner de jaartaak en de ingeroosterde les- en arbeidsuren berekend en is de eerste inroostering klaar. Het resultaat zien we zowel op het invoerformulier (zie afbeelding hierboven) als op het betreffende teamlidblad dat nu zichtbaar is geworden en waarvan de tab met het regelnummer van deze leerkracht onderaan de werkbladen ook is verschenen.

Je navigeert naar dit teamlidblad door op het invoerformulier op de pijl naast de knop Sluiten te klikken, of wanneer het invoerformulier gesloten is, op het Formatieoverzicht helemaal rechts in de groen nummerrij op het betreffende regelnummer te klikken. Je kunt het teamlidblad tenslotte ook tonen door onderaan op de tab van het teamlidblad te klikken.

3. De teamlidbladen - 1e pagina

Na invulling van de Lesurenberekening en het Formatieoverzicht zijn de berekeningen op de teamlidbladen op basis van de vaste werkdagen klaar. We noemen dit ‘de eerste inroostering‘. In de linkerkolom staat het overzicht van de ingeroosterde les- en arbeidsuren en in de rechterkolom van de inzet van het budget duurzame inzetbaarheid en de verdere opbouw van de jaartaak.

teamlidblad 2122.vs8

Op het teamlidblad wordt in rubriek A t/m D dezelfde berekening gemaakt als in rubriek A t/m D op het werkblad Lesurenberekening, maar nu alleen op basis van de vaste werkdagdelen van dit teamlid.

Van dit berekende totaal aan ingeroosterde les- en arbeidsuren, worden dan de uitgeroosterde uren van rubriek B t/m D afgetrokken.

Het resultaat hiervan is te zien in rubriek H (arbeidsuren) en I (lesuren) te zien.

In rubriek E en F kunnen voor dit teamlid extra les- en/of arbeidsuren worden uit- of ingeroosterd.
Net als bij alle andere teamleden zijn er 3 dagen extra ingeroosterd in de zomervakantie ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar.

Bovenaan elke urenkolom wordt de resterende uit- of inroosterruimte getoond. Wanneer in rubriek G op het eerste werkblad het inroosterpercentage van de voltijders is ingevuld - zie hieronder, wordt de inroosterruimte bij de arbeidsuren automatisch op basis van dit percentage berekend. Je hoeft dus nooit zelf uit te rekenen hoeveel uren nog extra kunnen worden in- of uitgeroosterd.

In rubriek J zie je de opbouw van de  jaartaak op basis van de ingeroosterde lesuren, de opslagfactor en een eventuele verlofinzet duurzame inzetbaarheid.

Achter het voor- en nawerk kan voor dit teamlid desgewenst een afwijkende individuele opslagfactor worden ingevuld.

Wanneer onderaan de rubriek de uren van een tijdelijke verlofopname (bijv. ouderschapsverlof of ander overig verlof) worden ingevuld, worden de uren voor de professionalisering, duurzame inzetbaarheid en overige taken op basis van de door de verlofopname kleinere jaartaak, opnieuw berekend.

Dit vakje laat je leeg bij een verlofopname duurzame inzetbaarheid omdat de jaartaak dan al juist is berekend!

In deze rubriek zie je in één oogopslag in welke mate de taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken op de tweede pagina van het teamlidblad - zie hieronder - al met activiteiten zijn gevuld.

3. De teamlidbladen - 2e pagina

Op de tweede pagina van elk teamlidblad kunnen de activiteiten worden ingevuld van de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de overige taken. Er kunnen in de planner drie lijsten van deze activiteiten worden aangelegd, zodat je elke activiteit maar één keer hoeft te typen. Door op de nummerrij te klikken verschijnt een handig invoerscherm waarmee je uit deze lijsten een activiteit kunt kiezen om op het teamlidblad in te voegen.

teamlidbladOP-2e pagina vs8

Klik hierop voor een overzicht van alle teamleden met eenzelfde ingeplande activiteit als de geselecteerde.

Kies hier de lijst waaraan je een nieuwe activiteit wilt toevoegen, of waaruit je een al ingevoerde activiteit wilt selecteren.

Kies hier de rubriek A, B of C waaraan je bij dit teamlid de nieuwe of geselecteerde activiteit wilt toevoegen.

Klik op het pijltje voor een overzicht van de activiteiten in de geselecteerde lijst, of vul hier in de regel een nieuwe activiteit in met het bijbehorend aantal uren.

Klik daarna in het vak linksonder op Toevoegen... om de activiteit toe te voegen aan de gekozen rubriek op het teamlidblad, en klik eventueel ook in het vak linksboven op Toevoegen... als je in de lege regel een nieuwe activiteit hebt ingevuld en deze aan de lijst wilt toevoegen.

Je kunt dus een nieuwe activiteit in één keer zowel aan de lijst als aan het betreffende teamlidblad toevoegen!

In de meeste gevallen zal het echter het handigst zijn om eerst alle activiteiten + uren rechtstreeks op de drie lijstwerkbladen in te vullen.

Er kunnen drie lijsten worden aangelegd met activiteiten in het kader van de duurzame inzetbaarheid, de professionalisering en de overige taken. Met behulp van het invoerscherm kan uit deze lijsten bij het invullen van het activiteitenoverzicht op de teamlidbladen een keus worden gemaakt. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe planner kun je de al aangelegde lijsten uit je oude planner met enkele muisklikken overnemen naar je nieuwe planner.

Wat kun je nog meer met deze planner doen?

Met het werkblad Groepsverdeling maak je snel een opzet van een groepsindeling voor het nieuwe schooljaar of voor de inzet van het team. De overzichten zijn behulpzaam tijdens het werkverdelingsoverleg.

Met behulp van de planner kun je de overige taken eerlijk en transparant verdelen over het team. Van de ingeplande activiteiten overige taken kunnen twee overzichten worden gemaakt: per activiteit en alle activiteiten met de daarbij ingedeelde teamleden. Laatstgenoemde lijst kan tijdens het werkverdelingsoverleg ook als intekenlijst worden gebruikt.

Op het activiteitenoverzicht zijn de teamleden per activiteit te zien. De blauwe uren zijn de geplande uren per teamlid, de rode de standaarduren voor de activiteit en in de laatste kolom staat het afgesproken aantal deelnemers per activiteit.

Een lege lijst kan ook als intekenlijst worden afgedrukt

Met de werkbladen Overig verlof bereken je eenvoudig een ouderschapsverlof en het overig verlof. Met dit werkblad kan ook het totaal opgenomen ouderschapsverlof worden bijgehouden.

Op het werkblad Overig verlof wordt het opgenomen ouderschapsverlof bijgehouden en een nieuw verlof berekend. In dit voorbeeld wordt voor twee kinderen 323 arbeidsuren betaald verlof opgenomen. Na de berekening wordt een afdruk bewaard, zodat bij een nieuwe verlofopname de gegevens van de vorige opnamen kunnen worden overgenomen in rubriek B. Het aantal opgenomen verlofuren wordt ingevuld in rubriek J van het teamlidblad.

De bovengenoemde scenario’s voor de groepsindeling en -verdeling zijn verhelderend tijdens het werkverdelingsoverleg. Daarnaast vind je in deze planner de beschrijving van een werkverdelingstraject dat met de afdrukken van enkele werkbladen resulteert in een kant-en-klaar werkverdelingsplan ter goedkeuring door de P-MR.

 


De Groepsplanner

Met de groepsplanner maak je handige overzichten van de personele bezetting per groep gedurende het gehele schooljaar. Naast de geplande vaste bezetting houd je er heel gemakkelijk alle mutaties en incidentele inzet zoals de vervanging gedurende het schooljaar mee bij. Je gebruikt de planner bij de opzet van de werkverdeling zodat iedereen aan het begin van het schooljaar een duidelijk rooster heeft. Daarna gebruik je de planner om er gedurende het schooljaar alle mutaties mee bij te houden, zodat je een perfect overzicht hebt op het verloop van de bezetting in elke groep.

Naast de jaaroverzichten per groep is er een weekoverzicht van alle groepen onder elkaar per gekozen week. Op dat weekoverzicht zie je in één keer de vaste en incidentele personeelsinzet van elke groep in een bepaalde week. Je kunt de groepsplanner gratis downloaden vanaf de pagina Downloads.

Meer informatie over de Groepsplanner vind je hier.

De Activiteitenkalender

Met de Activiteitenkalender maak je een overzicht van alle schoolactiviteiten gedurende het schooljaar. Je bepaalt zelf de startdatum en de betekenis van de kleurenlegenda. Je kunt de planner gratis downloaden en éénmalig gebruiken. De kalender is voor elk schooljaar te gebruiken en is vanf deze website altijd in de nieuwste versie te downloaden. Op het werkblad staat een gebruiksaanwijzing.

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek