Wat doe je met de méér of mínder ingeroosterde les- of arbeidsuren?

Wanneer de Lesurenberekening is ingevuld en de teamleden zijn ingevoerd en volgens de vaste werkdagen zijn ingeroosterd op het Formatieoverzicht, kan op de teamlidbladen het resultaat van deze eerste inroostering worden bekeken. Vrijwel altijd zullen er na deze eerste inroostering les- en/of arbeidsuren ’te weinig of teveel’ zijn ingeroosterd. Hoe ga je hiermee om?

  TaakberekeningPO  

Niet alle les- en arbeidsuren behoeven te worden ingeroosterd

De opvatting dat alle les- en arbeidsuren moeten worden ingeroosterd, omdat er anders te weinig wordt gewerkt, berust op een misverstand. De jaartaak bestaat uit 5 taakonderdelen en ieder taakonderdeel is na de werkverdeling gevuld met een aantal geplande of nog te plannen activiteiten, en het enige wat daarbij van belang is, is dat deze activiteiten goed worden uitgevoerd. En waar of wanneer dit gebeurt is, met uitzondering van de geplande lesuren, eigenlijk niet van belang.

Wanneer dus uit de berekening op het teamlidblad blijkt dat er op basis van de vaste werkdagen (inclusief een paar extra werkdagen in de zomervakantie) minder arbeidsuren plaats- en tijdgebonden zijn ingeroosterd dan de jaartaak, is dat geen enkel probleem. Overigens zullen de arbeidsuren van voltijders in ongeveer 39 schoolweken nooit volledig kunnen worden ingeroosterd; hun inroosterpercentage zal doorgaans rond de 96% schommelen.

 

Het inroosterpercentage van voltijders als referentiepunt

Bij het beoordelen van de inroosterresultaten bij de deeltijders en opnemers van een verlof duurzame inzetbaarheid, kun je dit inroosterpercentage van de voltijders als referentiepunt beschouwen. Het is daarbij niet nodig iedereen precies volgens ditzelfde percentage in te roosteren, maar het referentiepercentage kan behulpzaam zijn bij de afweging of de mate van inroostering van de arbeidsuren binnen een aanvaardbare bandbreedte valt. Wanneer dit percentage op het eerste werkblad in rubriek is ingevuld, wordt op de teamlidbladen OP naast rubriek H dit percentage en het aantal in te roosteren arbeidsuren volgens dit percentage getoond. Dit is slechts ter referentie bedoeld en het is niet de bedoeling dat elk teamlid precies volgens de referentie getallen wordt ingeroosterd. Het blauwe informatievakje naast rubriek H wordt overigens niet afgedrukt.

In dit voorbeeld zie je dat deze deeltijder verhoudingsgewijs vrijwel evenveel uren is ingeroosterd als een voltijder op deze school.

Lees hier meer over de verhoudingsgewijze inroostering.

 

Het in rubriek H vermelde inroosteringspercentage en het verschil tussen de ingeroosterde uren en de uren van de jaartaak, worden standaard wél getoond en afgedrukt. Je kunt dat op het eerste werkblad in het toelichtingsvak naast de lesurenberekening desgewenst uitzetten. Dit geldt ook voor het inroosteringspercentage van de lesuren in rubriek I.

Wanneer er méér arbeidsuren zijn ingeroosterd dan de jaarlijkse arbeidsduur volgens de aanstelling, zullen deze uren extra moeten worden uitgeroosterd in vrije dagen of dagdelen.

 

Meer of minder ingeroosterde lesuren worden altijd verrekend met de overige taken

Bij de beoordeling van het aantal ingeroosterde lesuren in rubriek I op het teamlidblad, moet bedacht worden dat méér of minder ingeroosterde lesuren in de berekening altijd automatisch gecompenseerd worden door resp. minder of meer berekende uren voor de overige taken. Het meer of minder inroosteren van lesuren leidt dus tot een verschuiving binnen de jaartaakopbouw en betekent dus in het geheel niet dat er dan meer of minder uren gewerkt zou worden!

Omdat het aantal in te roosteren lesuren begrensd wordt door de maximale lestaak (940 uur voor voltijders), is er bij de méér ingeroosterde lesuren toestemming van de leerkracht nodig om dat zo te laten. Wanneer bij gelijke lestijden in alle groepen de onderwijstijd rond de 950 uur ligt, valt het te overwegen te onderzoeken of met het team kan worden afgesproken om de maximale lestaak te verleggen naar 950 of iets meer uren. Zoals hierboven al beschreven betekent dat geen verlenging van de arbeidsduur, want de méér ingeroosterde lesuren (+ de extra berekende uren voor het voor- en nawerk) komen dan in mindering op de uren voor de overige taken!

Lees daar hier meer over.

 

Opmerking
Deze verrekening met de uren voor de overige taken heeft natuurlijk alleen betekenis, wanneer serieus werk wordt gemaakt van een evenwichtige verdeling van de overige taken over het team, waarbij bij iedereen een evenredig deel van de beschikbare uren voor de overige taken wordt ingepland!

Lees hier meer over de verdeling van de overige taken.