De inzet van de planner tijdens het werkverdelingsoverleg

Op schema?

De planner stroomlijnt het werkverdelingstraject

Met Taakberekening-PO stroomlijn je het werkverdelingsproces aan de hand van een traject waarbij de planner het team in elke fase een helder overzicht geeft van de mogelijkheden en knelpunten in de werk- en taakverdeling.

En aan het eind van het traject heb je met de afdrukken van een vijftal werkbladen een kant-en-klaar werkverdelingsplan.  Gebruik deze planner daarom elk jaar vanaf het begin van het werkverdelingstraject.

Van top-down naar bottom-up

De manier waarop ieder jaar de nieuwe groepsverdeling en de verdeling van de groepen en taken over het team tot stand komt, verschilt van school tot school: op de ene school gebeurt dat overwegend top-down en op de andere meer bottom-up. De kern van het werkverdelingsplan (hierna WVP genoemd) volgens welke vanaf 1-8-19 de werkverdeling moet plaats vinden, is de grotere invloed van het team hierop bij de besluitvorming. Met het WVP is gekozen voor een uitgesproken bottom-up-aanpak: het team praat in alle fasen van de taakverdeling mee en heeft middels de P-MR instemmingsrecht met het overlegresultaat: het WVP.

Het WVP is voor de meeste scholen niet iets geheel nieuws, want afspraken over de inroostering en de taakverdeling werden er op elke school altijd al gemaakt, maar is wel méér dan de zoveelste papieren tijger. Het WVP kan een belangrijke bijdrage zijn aan de verdere professionalisering van het leraarschap door een modernisering van de werkverhoudingen binnen het basisonderwijs.

In hoeverre het WVP op een school een succes wordt, is afhankelijk van het team, de schoolleider en het bestuur. Op scholen waar een bottom-up-cultuur al gewoon is, zal het WVP alleen een verdere uniformering van het werkverdelingstraject betekenen, maar voor scholen waar men een meer top-down-beleid gewend was, kan het een uitdaging worden.

De positie van de schoolleider

Wie kennis neemt van het WVP zou op het eerste gezicht kunnen denken dat de rol van de schoolleider bij de jaarlijkse werkverdelingscarrousel wordt teruggebracht tot die van belangstellende toeschouwer. Dat is natuurlijk niet zo, want het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de grotere rol van het team bij de werkverdeling uitmondt in het recht van de meest assertieven. Om alles in goede banen te leiden en tot zo goed mogelijke besluiten te komen, moet er een goede regie worden gevoerd. Dat betekent in de eerste plaats een duidelijke planning en communicatie over het te volgen traject.

 

  • geen dictaat

De door het team genomen besluiten zijn geen dictaat. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de schoolleider bij de opstelling van het WVP afwijkt van wat tijdens het overleg bij meerderheid was besloten of als gewenst aangegeven. De schoolleider zal bij de werk- en taakverdeling bijvoorbeeld soms rekening moeten houden met persoonlijke omstandigheden van individuele teamleden die niet bij alle teamleden bekend zijn. Binnen de P-MR zullen andere keuzes dan moeten worden toegelicht zonder dat daarbij de privacy van teamleden in het geding komt.

 

  • de werkgever houdt het laatste woord

Wanneer onverhoopt tussen de schoolleiding en de P-MR geen overeenstemming over het WVP wordt bereikt en een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan, is de werkgever uiteindelijk degene die de beslissende stem heeft. Zoiets verdient geen schoonheidsprijs en zal iedereen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Al met al wordt de rol van de schoolleider er met het WVP dus zeker niet eenvoudiger door.

Lees meer over hoe je de planner inzet bij het traject van de werkverdeling

Tik of klik op de illustraties om verder te lezen.

 

 

Voor met het jaarlijks traject van het werkverdelingsplan kan worden begonnen, moeten er eerst een paar voorbereidende stappen worden genomen…

Gebruik de planner om het jaarlijks traject van het werkverdeling te ondersteunen met heldere overzichten van mogelijke groepsindelingen, teaminzet en de verdeling van de overige taken…

Aan het eind van het werkverdelingstraject maak je met de afdrukken van van enkele werkbladen een compleet werkverdelingsplan, dat je zo kunt voorleggen aan de P-MR…

Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek