Over welke periode berekent de planner de ingeroosterde uren?

Een schooljaar duurt officieel van 1 augustus t/m 31 juli. Het aantal lesweken binnen deze periode echter wisselt door de verschuivende zomervakanties ieder jaar. Tussen een vroege en een late zomervakantie kan een schooljaar na aftrek van de gebruikelijke vakanties wel 42 lesweken tellen, en tussen een late en een vroege zomervakantie maar 38!

Een schooljaar telt elk jaar een verschillend aantal lesweken

Wanneer de ingeroosterde les- en arbeidsuren over bovengenoemde periode berekend zouden worden, zou een teamlid het ene jaar méér dan zijn maximale lestaak en een ander jaar minder dan zijn maximale lestaak worden ingeroosterd, met alle formatieve (dus financiële) gevolgen van dien: in het eerste geval zou een leerkracht namelijk onevenredig veel lesuren moeten worden uitgeroosterd (kost extra formatie!), en in het tweede geval komt een leerkracht dan doorgaans niet eens aan de maximale lestaak. Aangezien minder gegeven lesuren in het ene jaar niet kunnen worden verrekend met het andere jaar, kunnen ‘winst en verlies’ niet tegen elkaar weggestreept worden.

 

Berekeningsperiode van deze planner

Om het probleem van de wisselende lengte van een schooljaar te omzeilen, berekent de inspectie de netto jaarlijkse onderwijstijd daarom van oudsher altijd over de periode van 1 oktober t/m 30 september. In deze periode vallen alle schoolvakanties één keer in hun geheel en duurt elk schooljaar dus nagenoeg even lang. Op deze wijze wordt dus de gemiddelde lengte van een schooljaar berekend. Voor een juiste en consequente berekening berekent ook Taakberekening-PO de ingeroosterde les- en arbeidsuren daarom ook altijd over de periode van 1 oktober t/m 30 september.

De periode van 1 oktober t/m 30 september omvat 52 héle les- of arbeidsweken. Dit zijn 364 dagen, zodat 30 september in de berekening als laatste losse dag overblijft. In een schrikkelschooljaar (wanneer het laatstgenoemde jaar van een schooljaar een schrikkeljaar is – dus bijv. het schooljaar 2019/2020) blijven twéé losse dagen over: 29 en 30 september. Als deze één of twee dagen op school/werkdagen vallen, worden de les- en arbeidsuren van deze dagen meegeteld in de berekening.


Wat doe ik nu met roosterafwijkingen die gepland zijn in augustus of september van het komend schooljaar?

Formeel gezien horen deze roosterafwijkingen dus nog bij de berekening over het huidige schooljaar, maar dat zou betekenen dat zij dan al eind vorig schooljaar gepland zouden moeten zijn, en zo ver kijkt natuurlijk niemand vooruit. Bovendien zou het vreemd zijn roosterafwijkingen te vermelden die ná het volgend schooljaar vallen.

Roosterafwijkingen in augustus en september worden daarom gewoon opgenomen in de Lesurenberekening van het betreffende schooljaar. Voor de berekening van de gerealiseerde lestijd over 8 jaar maakt het namelijk niet uit in welk berekeningsjaar deze dagen in augustus of september vermeld staan; als zij maar vermeld worden. Wanneer dit consequent gebeurt, dus roosterafwijkingen in augustus en september altijd in het betreffende schooljaar vermelden, wordt de ingeroosterde les- en arbeidsduur juist berekend.


De planner accepteert bij de invoer data vanaf 1 augustus t/m 30 september van het betreffende schooljaar.