De verdeling van de overige taken over het team

Met behulp van het werkblad activiteitenoverzicht verdeel je de taken eerlijk en transparant over het team. Voordat je met die verdeling begint, is het noodzakelijk eerst na te gaan of alle voorgenomen taken wel passen binnen de daarvoor binnen het team beschikbare uren.

Hoeveel uren zijn er binnen het team totaal beschikbaar voor de overige taken?

Door in de planner in de lijst o.t. alle taken in te vullen met de daarbij benodigde uren per taak en het gewenste aantal deelnemers per taak, is onderaan de lijst het benodigd totaal aantal uren te zien (zie hieronder).

studiedagen
Houd er rekening mee dat de uren van de studiedagen in veel gevallen van de uren voor de Overige taken afgaan. Een studiedag kost doorgaans 8 á 8,5 arbeidsuren per deelnemend teamlid. Je kunt deze studiedagen ter berekening (tijdelijk) in de lijst op het werkblad lijst o.t. opnemen, met in de eerste kolom het aantal uren per deelnemer en in de kolom daarnaast het aantal deelnemers.

toezichthoudende taken
De korte ochtendpauze wordt doorgaans tot de lestijd gerekend, maar eventuele toezichthoudende taken tijdens de middagpauze behoren ook tot de uren voor de Overige taken.

OOP met toezichthoudende taken als een activiteit in het kader van de overige taken
Wanneer OOP wordt ingezet bij het toezicht tijdens de middagpauze, worden de uren hiervan bij de Overige taken geteld. Zij kunnen dan bijvoorbeeld een half uur vóór aanvang van de toezichthoudende taak van lesuren worden uitgeroosterd om zelf pauze te houden. De uitgeroosterde lesuren (+ de daarbijhorende tijd voor het voor- en nawerk) worden dan in de berekening automatisch bij de uren voor de Overige taken gevoegd. Het is daarom niet nodig om bij de berekening van het totaal aantal beschikbare uren voor de Overige taken, de toezichthoudende uren van het OOP mee te tellen (deze uren worden bij hen immers al ruimschoots gecompenseerd door de uitgeroosterde lesuren!).

Het uitroosteren van de lesuren tijdens de vervroegde pauze van het OOP dat toezicht houdt, kun je op het invoerformulier invullen onderaan rubriek 4 als de wekelijkse correctie van de lesuren. Je kunt deze als alternatief ook als jaartotaal uitroosteren in rubriek E (uiteraard alléén de lesuren en niet de arbeidsuren).

OOP met toezichthoudende taken als een activiteit die als lestaak wordt beschouwd.
Het is ook mogelijk om bij het OOP de toezichthoudende taak niet als overige taak, maar als lestaak te beschouwen. Wanneer de toezichthoudende taak bijvoorbeeld een half uur duurt, en het OOP-teamlid de eigen pauze
ervóór of erná houdt (dus tijdens de schoollestijd), komt dat op een verschuiving van de lestijd neer en hoeven er dus geen lesuren te worden uitgeroosterd.

Totaal beschikbare tijd voor de Overige taken
Op het werkblad lijst o.t. is naast de benodigde tijd voor alle overige taken samen, ook het totaal van het aantal uren te zien dat alle teamleden OP gezamenlijk beschikbaar hebben voor de Overige taken, zodat duidelijk is of dat voldoende is voor alle te verrichten taken. Wanneer de benodigde tijd groter is dan de beschikbare tijd, zal dus moeten worden afgesproken welke taken komen te vervallen, of welke taken in een kleinere bezetting kunnen worden uitgevoerd.

 

 

Moeten bij elk teamlid alle uren voor de Overige taken helemaal worden ingepland?

Overigens is het de vraag of het verstandig is om álle voor elk teamlid beschikbare uren volledig in te plannen met activiteiten. Er is dan immers geen ruimte meer voor onvoorziene taken gedurende het schooljaar, of voor aanpassing i.v.m. individuele omstandigheden. Er zou daarom een streefpercentage van inplanning kunnen worden afgesproken. Op het Formatieoverzicht is in de drie kleurkolommen achteraan in elk geval in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor de drie taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken bij elk teamlid al is ingepland. Zie afbeelding hieronder.

Op het Formatieoverzicht is in de laatste kolommen bij elk teamlid in één oogopslag te zien welk percentage van de beschikbare uren voor elk onderdeel al is ingepland. De kleur varieert daarbij van wit (rond 0%) naar donkergeel (rond 50%) tot donkergroen (rond 100%).

 

Teveel ingeplande uren overige taken moeten worden gecorrigeerd

Het komt nogal eens voor dat er voor de activiteiten meer uren worden ingepland dan er beschikbaar zijn. Op het Formatieoverzicht (zie hierboven) kleurt het vakje dan rood. Dit kan niet genegeerd worden, want het betekent dat de omvang van de jaartaak is overschreden. Dit wordt soms goedgepraat en weggestreept tegen de eventueel minder ingeroosterde lesuren. Dit klopt echter niet, want de mínder ingeroosterde lesuren zijn in de jaartaakopbouw in rubriek J van het teamlidblad namelijk al automatisch verrekend met méér uren voor de overige taken! 

Het niet corrigeren van teveel ingeplande uren bij de duurzame inzetbaarheid, professionalisering of overige taken, is dus in principe altijd fout. De teveel ingeplande uren moeten worden verminderd door activiteiten/taken te schrappen, of gecompenseerd worden door extra uitbetaling!

Lees hier meer over dit soort veelgemaakte fouten bij de inroostering.


Let op:

Voor een juiste berekening van het aantal beschikbare uren moet aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:

  1. Bij de berekening van het in totaal aantal beschikbare uren voor de overige taken zoals vermeld op de lijst o.t., worden door het programma per teamlid alleen de nog in te vullen uren opgeteld. Een correcte berekening kan dus alleen aan het begin van het werkverdelingstraject worden gemaakt, wanneer er op de teamlidbladen op de tweede pagina nog geen taken+uren zijn ingevuld.

  2. Bij (deels) ambulante teamleden vormen de berekende nog in te vullen uren voor de functietaken en de (eventuele) overige taken één geheel. Voor een correcte berekening van de beschikbare uren voor de overige taken, moet bij deze teamleden bij de overige taken op de tweede pagina daarom eerst worden ingevuld hoeveel uren daarvan bestemd zijn voor de functietaken. Pas dan is het alleen voor de overige taken nog in te vullen aantal uren van deze teamleden correct.

 

Het werkblad Activiteitenoverzicht

Aan het begin van het werkverdelingstraject kan dit werkblad worden gebruikt als intekenlijst voor de overige taken. Naast het werkblad kan daarbij worden aangegeven hoeveel regels onder elke activiteit ter invulling moeten worden leeg gelaten. De rode uren zijn de afgesproken standaarduren per activiteit en het aantal personen in de laatste kolom is het afgesproken aantal deelnemers bij de betreffende activiteit.

Na verdeling van de overige taken en invulling daarvan op de tweede pagina op elk teamlidblad, kunnen twee verschillende overzichten worden gemaakt:

  • Activiteitenoverzicht: alle activiteiten met alle deelnemende teamleden (dit overzicht maak je vanaf het werkblad Activiteitenoverzicht-zie boven)

  • Teamoverzicht: per activiteit met de deelnemende teamleden (dit overzicht maak je vanuit het activiteiteninvoerscherm dat je vanuit elk teamlidblad of vanuit de drie lijsten kunt oproepen-zie hieronder)
 
 

Door op het invoerscherm op de knop Teamoverzicht te klikken wordt er een overzicht gemaakt van de deelnemende teamleden bij de geselecteerde activiteit. Dit overzicht wordt afgebeeld onder de betreffende lijst.

Let op:

Denk eraan dat in de overzichten alleen de activiteiten worden opgenomen die zich in de betreffende keuzelijst bevinden. Zorg er dus voor dat elke op de teamlidbladen vermelde activiteit, ook in de betreffende keuzelijst staat vermeld.