De inroostering van studiedagen

Studiedagen zijn geen lesdagen, maar wél werkdagen. De lesuren van die dagen tellen dus niet mee, maar de arbeidsuren wél, want een studiedag valt binnen de arbeidsuren van de jaartaak. Over binnen welk taakonderdeel die uren horen is de CAO-PO niet duidelijk. En over de vraag of van een teamlid verlangd kan worden een studiedag op een nietwerkdag bij te wonen, ook niet.

  TaakberekeningPO  

inhoud

In welke rubriek vul je op de Lesurenberekening op het eerste werkblad Lesurenberekening een studiedag in?

Studiedagen worden op het eerste werkblad in rubriek C geplaatst. De ‘v‘ achter die dag moet dan veranderd worden in een ‘s‘; het programma ‘weet’ dan dat op de teamlidbladen de lesuren wél, maar de arbeidsuren van die dag níet moeten worden afgetrokken. De arbeidsuren van de studiedag blijven in de berekening dus gewoon meetellen.

Wanneer er in rubriek C geen ruimte meer is, kan een studiedag ook in D worden geplaatst. Alleen de lesuren van die dag worden ingevuld en het vakje arbeidsuren blijft leeg (anders zouden deze op de teamlidbladen ten onrechte worden afgetrokken van de arbeidsuren).

 

Hoe rooster je teamleden in die de studiedag bijwonen op hun niet-werkdag?

Bij degenen bij wie de studiedag op een werkdag valt, vervallen de lesuren, maar blijven de arbeidsuren van die dag normaal gesproken gewoon staan. Het is dus noodzakelijk dat bij degenen die de studiedag op een nietwerkdag bijwonen, de (standaard)arbeidsuren van die dag extra worden ingeroosterd in rubriek F.

Tip
Je hoeft dit niet voor elk teamlid apart in te vullen, maar je kunt dit in één keer bij alle betreffende teamleden invullen. Op
deze pagina lees je over het handig invullen van meerdere teamlidbladen tegelijk.

 

Kan een teamlid verplicht worden een studiedag op een nietwerkdag bij te wonen?

Dit is een veelgestelde vraag waarop ook door de vakorganisaties niet helder en eenduidig geantwoord wordt. Zo maakt de AOB bijvoorbeeld in de beantwoording van deze vraag, onderscheid tussen studiedagen die op verlofdagen vallen, of op gewóne nietwerkdagen. ‘Op een gewone nietwerkdag‘, stelt de AOB,  ‘kan van een deeltijder verlangd worden de studiedag bij te wonen, want deze valt binnen de arbeidsduur. Maar wanneer de studiedag op een verlofdag valt kan dat níet, want er is immers betaald voor het verlof‘.

Beide redeneringen kloppen niet (helemaal). Wanneer een studiedag op een gewone nietwerkdag valt, kan van een deeltijder alleen worden verwacht dat deze die dag bijwoont wanneer daar nog voldoende plaats- en tijdgebonden in te roosteren arbeidsuren (werkdagen) voor beschikbaar zijn. Bovendien moeten de uren van de studiedag, zijn opgenomen in het overzicht van de ingeplande taken en activiteiten op de tweede pagina van het teamlidblad, zodat zichtbaar is dat deze uren ook passen binnen de jaarlijkse arbeidsduur.

Dat van een teamlid niet kan worden verlangd dat deze een studiedag bijwoont op een verlofdag omdat daar immers voor betaald is, zoals de AOB stelt, klopt ook niet.

De opname van bijvoorbeeld het verlof duurzame inzetbaarheid wordt elk schooljaar in overleg tussen de schoolleiding en het teamlid vastgesteld. Aan de wens het verlof elk jaar en het gehele jaar op eenzelfde weekdag op te nemen, zal doorgaans zoveel mogelijk tegemoetgekomen worden, maar is geen récht. Dus zelfs wanneer het verlof wekelijks wordt opgenomen gedurende álle schoolweken (overigens alleen mogelijk in de BAPO-overgangsregeling), kan van het teamlid toch verlangd worden de studiedag(en) bij te wonen. Alleen als deze extra inroostering er toe zou leiden dat daarmee de arbeidsduur wordt overschreden, moeten deze extra ingeroosterde uren gecompenseerd worden met eenzelfde aantal verlofuren op een andere moment, of extra worden uitbetaald.

In de praktijk echter is het aantal verlofuren duurzame inzetbaarheid bij de meesten niet toereikend om gedurende het gehele schooljaar in alle weken op een vaste dag te kunnen opnemen en is er naast een aantal kortere werkweken een meestal nog even groot aantal gewone werkweken. Vrijwel altijd kunnen dus de verlofdagen zó worden gepland dat zij niet in de weken van de geplande studiedagen vallen.

Alleen bij een aaneengesloten volledig verlof van meerdere weken of maanden is een absentie bij een studiedag denkbaar, al zullen er in veel gevallen ook dán buiten de ingeroosterde werkdagen meestal nog wel voldoende arbeidsuren over zijn voor een extra werkdag.

In alle gevallen kan dus van een teamlid gevraagd worden de studiedagen (of andere belangrijke activiteiten) zonder compensatie (in verlof of geld) bij te wonen, indien er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • De extra ingeroosterde werkdag leidt niet tot een overschrijding van de beschikbare arbeidsuren voor de plaats- en tijdgebonden ingeroosterde werkdagen*.
  • De studiedag en de daarvoor uitgetrokken uren moeten zijn opgenomen op het overzicht van activiteiten (op de tweede pagina van het teamlidblad) zodat zichtbaar is dat deze binnen de arbeidsduur van de jaartaak past.

Wél is van belang dat de afspraken hierover bij de start van het schooljaar gemaakt zijn.

 *) Bij de verhoudingsgewijze inroostering is dit beschikbare aantal uren (ongeveer) volgens het inroosteringspercentage van de voltijder.

Bij welk taakonderdeel op pagina 2 van het teamlidblad moet je de studiedag en bijbehorende uren invullen?

Volgens de CAO-PO vallen de uren voor de zelfgekozen individuele nascholing binnen het budget/taakonderdeel Professionalisering. Hieronder vallen allerlei scholingsactiviteiten, maar ook zaken als het bijhouden van vakliteratuur e.d..

Van de opgedragen scholing vermeldt de CAO-PO alleen dat de uren daarvan binnen de jaartaak vallen (CAO-PO 2019/2020: 9.4). Als we de taakonderdelen lestaak en voor- en nawerk buiten beschouwing laten, kunnen de uren van de activiteit studiedag dus worden opgevoerd in het taakonderdeel professionalisering, duurzame inzetbaarheid of overige (school)taken op de tweede pagina van het teamlidblad.

Bij het onderdeel professionalisering kan dat alleen wanneer daar nog uren voor over zijn. Wanneer dit taakonderdeel al is volgepland met zelfgekozen individuele nascholing, blijven voor plaatsing alleen het budget duurzame inzetbaarheid en overige taken over.

Om de uren binnen het taakonderdeel duurzame inzetbaarheid (rubriek A) op te voeren, dient er uiteraard wel een relatie tussen dit budget en het onderwerp van de studiedag te zijn. Denk er wel aan dat degenen die hun uren d.i. als verlof opnemen (zie hierboven), hiervoor doorgaans geen uren meer hebben. Bij hen zullen de uren van zo’n studiedag bij de professionalisering of overige taken moeten worden opgevoerd.

In de meeste gevallen zal het taakonderdeel overige taken (rubriek C) de juiste plek zijn om deze activiteit + bijbehorende uren (zie hieronder) op te voeren.

 

De vermelde activiteiten en uren op de tweede pagina staan los van de berekening op de eerste pagina – het vermelde aantal uren behoeft dus niet gelijk te zijn

De vermelde uren bij de activiteiten op de tweede pagina hebben geen invloed op de urenberekening op de eerste pagina van het teamlidblad. De tweede pagina is alleen bedoeld om een overzicht te geven van hoe de op de eerste pagina berekende uren voor de drie taakonderdelen duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken, over de taken en activiteiten zijn verdeeld.

Het aantal opgevoerde uren voor een studiedag op de tweede pagina hoeft daarom dan ook niet precies gelijk te zijn aan het aantal arbeidsuren van die werkdag. 

Als een studiedag bijvoorbeeld gesplitst is in een gezamenlijke studieochtend en een middagdeel waarin individueel aan andere taken wordt gewerkt, vul je op de tweede pagina bij deze activiteit alléén de uren van de ochtend in. Dit lijkt misschien futiel, maar kan in sommige gevallen voorkómen dat de studiedagen een te groot beslag leggen op de beschikbare uren in rubriek A t/m C.