Maak een compleet werkverdelingsplan voor de PMR

Het WVP is een beknopt document waarin de werkverdeling en een aantal afspraken jaarlijks worden vastgelegd. Door gebruik te maken van de werkbladen die tijdens het werkverdelingstraject toch al zijn ingevuld, wordt de tijd die nodig is om het document samen te stellen tot een minimum beperkt.

Wanneer aan het eind van het werkverdelingsproces de personele bezetting van de groepen en functies is afgesproken en de (overige) taken zijn verdeeld en dit in de planner is verwerkt, maak je met de afdrukken van vijf werkbladen een kant- en-klaar werkverdelingsplan dat ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de PMR. Op de pagina Werkverdelingsplan wordt het traject van de werkverdeling uitgebreider beschreven.

  TaakberekeningPO  

inhoud

 

Het werkverdelingsplan bestaat uit de volgende afgedrukte werkbladen:

1. Lesurenberekening

Op het werkblad Lesurenberekening staan de lestijden, de vakanties, de studiedagen en alle overige roosterafwijkingen.

2. Formatieoverzicht

Op het werkblad Formatieoverzicht staan alle teamleden OP en OOP met hun aanstellingen, inzet duurzame inzetbaarheid, vaste werkdagen en het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren.

3. Groepsverdeling

Op het werkblad Groepsverdeling staat de personele bezetting van de groepen en de overige functies.

4. Activiteitenoverzicht

Met het werkblad Act.overzicht worden afdrukken gemaakt van alle activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken met de ingeplande teamleden per activiteit + uren.

5. Voorblad, handtekeningenblad, overige afspraken

Met de afdrukken van het werkblad WVP met het voor- en handtekeningenblad en de pagina met de overige afspraken, maak je het document compleet.

Volgens de CAO-PO moeten in het WVP de volgende punten aan de orde komen:

 1. verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren (werkblad Groepsverdeling);
 2. verhouding tussen lesgevende taken en overige taken (zie hieronder);
 3. tijd voor vóór- en nawerk (zie hieronder);
 4. welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders) (werkblad Formatieoverzicht en werkblad Activiteitenoverzicht);
 5. inzet onderwijsondersteunend personeel (werkblad Formatieoverzicht + Groepsverdeling);
 6. pauzes;
 7. aanwezigheid op school;
 8. besteding van de werkdrukmiddelen;
 9. het vervangingsbeleid.
 
 • De punten 1, 4 en 5 worden behandeld op de genoemde werkbladen.
 • Het werkblad Lesurenberekening verschaft aanvullende informatie over lestijden, vakanties en studiedagen.
 • De punten 2 en 3 zijn al besproken bij de voorbereidende stappen en worden vervangen door de af te spreken opslagfactor voor het voor- en nawerk, welke wordt vermeld op het werkblad Lesurenberekening.
 • De punten 6, 7, 8 en 9 ( zie hieronder) komen in de afgedrukte werkbladen niet aan de orde en moeten dus apart worden vermeld. Deze punten behoeven echter niet elk jaar opnieuw te worden besproken en kunnen op de derde pagina van het werkblad WVP worden vermeld, plus een eventuele verwijzing naar een document waarin deze onderwerpen nader zijn uitgewerkt.

Pauzeregeling (6)

De CAO-PO bevat geen pauzeregeling meer. Hierdoor geldt in het PO de pauzeregeling zoals opgenomen in de arbeidstijdenwet. Bij een werktijd van 5,5 uur geldt een minimale rusttijd van een half uur, welke niet aan het begin of einde van de werktijd mag vallen. Er is geen verplichte venstertijd voor deze pauze. Een pauze waarbij een teamlid toezichthoudende of andere taken heeft, geldt niet als pauze. Alleen een pauze die het teamlid naar eigen keuze kan doorbrengen, geldt als pauze.

De afgesproken pauzeregeling heeft geen invloed op de inroostering van de arbeidsuren of de afgesproken 
verdeling van de arbeidsuren over de week, want een pauze valt niet binnen de arbeidsuren.


Aanwezigheid op school (7)

Het team spreekt af welke tijd vóór en na de lessen op school (dus plaats- en tijdgebonden) wordt doorgebracht. Deze tijd is bedoeld voor kortstondig intern overleg of oudercontact. In principe kan hierbij volstaan worden met een half uur vóór en ná schooltijd.

Op veel scholen moest vrijwel de gehele arbeidsduur op school worden doorgebracht. De vakorganisaties en de PO-raad betreuren dit, en stellen dat dit nooit de bedoeling is geweest. Elk teamlid wordt geacht professioneel genoeg te zijn om naast de afgesproken aanwezigheidstijd zelf te bepalen waar en wanneer de verschillende taken verricht worden.

Besteding van de werkdrukmiddelen (8)

De werkdrukmiddelen zullen in de meeste gevallen zijn ingezet voor extra personeel. Dit extra personeel is onder het OP of OOP al opgenomen in het werkverdelingsplan. In het opmerkingenvak op het werkblad Groepsverdeling kan eventueel worden aangegeven om welke teamleden/functies het gaat. Een overzichtje van de besteding van dit extra budget kan ter complementering bij het werkverdelingsplan worden gevoegd.

Vervangingsbeleid (9)

Dit onderdeel zal niet elk jaar opnieuw worden vastgesteld; er kan naar verwezen worden.


Titelblad Werkverdelingsplan

De bovengenoemde punten 6 t/m 9 behoeven niet elk jaar opnieuw te worden afgesproken; er kan naar worden verwezen, of ze kunnen worden samengevat op de derde pagina van het werkblad WVP in de planner.

Het werkblad WVP maakt het document Werkverdelingsplan compleet met een titelblad, een handtekeningenblad en een pagina waarop de afspraken over de laatste vier punten beschreven kunnen worden.

 

Een compleet WVP op papier

Het complete WVP bestaat dus naast de drie pagina’s van het werkblad WVP uit een afdruk van de werkbladen:

 • Lesurenberekening: lesroosters – vakanties – gerealiseerde onderwijstijd
 • Formatieoverzicht: namen – aanstellingen – verlofinzet d.i. – les/werkdagen – inroostering
 • Groepsverdeling: groepsindeling – teaminzet
 • Activiteitenoverzicht van de verdeling overige taken: overzicht geplande taken hele team
 

Een compleet WVP als PDF

Na het klikken op het PDF-icoon linksboven elk werkblad is op het dan getoonde keuzemenu het afdrukken van het WVP als PDF, de tweede optie van de afdrukmogelijkheden. Hierbij worden de vijf werkbladen in één PDF-bestand afgedrukt. De volgorde waarin deze vijf werkbladen worden afgedrukt, is om technische redenen dezelfde als waarin deze in de planner staan. Hierdoor komen de drie pagina’s van het werkblad WVP achteraan het document.

 

Het WVP in de goede volgorde afdrukken

Als je dit een bezwaar vindt kun je met behulp van een pdf-maker zoals het gratis PDFCreator, een PDF-bestand maken waarin de werkbladen wél in de gewenste volgorde komen.

 

Ga als volgt te werk:

 • Installeer eerst het gratis PDFCreator (let op dat er geen andere programma’s zoals bijv. een browser o.i.d. worden meegeïnstalleerd – deze kun je tijdens de installatie afwijzen);
 • Maak nu via de module van de planner één PDF* van de geselecteerde werkbladen (lesurenberekening, formatieoverzicht, groepsverdeling en activiteitenoverzicht, en maak ook een aparte PDF van het werkblad WVP. Geef elke PDF een duidelijke naam, bijv. WVP deel 1 (het werkblad WVP) en WVP deel 2 (de andere 4 werkbladen);

 • Selecteer in Verkenner (met ingedrukte Ctrl-knop) deze twee PDF-bestanden, rechtsklik dan op één van de geselecteerde bestanden en kies Samenvoegen

 

 • Sleep indien nodig de bestanden in de goede volgorde, vink ze aan en kies Aangevinkte samenvoegen;
 • Klik op Doorgaan en volg verder de instructies;

Het WVP kan nu als PDF worden verspreid, of (enkelzijdig) op papier worden afgedrukt.

*) Wil je de volgorde van de werkbladen in de PDF van het SWP helemaal zelf bepalen, dan kun je natuurlijk ook van elk werkblad een aparte PDF maken en deze vervolgens in de gewenste volgorde samenvoegen.

 

Het eigen schoollogo op het titelblad

De afbeelding op het voorblad kan vervangen worden door het eigen schoollogo:

 • rechtsklik op de afbeelding en klik op Afbeelding wijzigen;
 • Kies vervolgens de locatie van de afbeelding;
 • Kies de afbeelding en klik op Invoegen

De grootte en positie kan vervolgens naar eigen smaak worden aangepast