Maak een compleet werkverdelingsplan voor de PMR

 Wanneer aan het eind van het werkverdelingsproces de personele bezetting van de groepen en functies is afgesproken en de (overige) taken zijn verdeeld, maak je met de afdrukken van vijf werkbladen een kant en klaar werkverdelingsplan dat ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de PMR.

 

Het werkverdelingsplan bestaat uit de volgende afgedrukte werkbladen:

 

1. Lesurenberekening

Op het werkblad Lesurenberekening staan de lestijden, de vakanties, de studiedagen en alle overige roosterafwijkingen.


2. Formatieoverzicht

Op het werkblad Formatieoverzicht staan alle teamleden OP en OOP met hun aanstellingen, inzet duurzame inzetbaarheid, vaste werkdagen en het resultaat van de ingeroosterde les- en arbeidsuren.


3. Groepsverdeling

Op het werkblad Groepsverdeling staat de personele bezetting van de groepen en de overige functies.


4. Activiteitenoverzicht

Met het werkblad Act.overzicht worden afdrukken gemaakt van alle activiteiten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken met de ingeplande teamleden per activiteit + uren.


5. Voorblad, handtekeningenblad, overige afspraken

Met de afdrukken van het voor- en handtekeningenblad en de overige afspraken (werkblad na teamlidblad 120) maak je het document compleet.

Volgens de bijlage XXI van de CAO-PO 2018 moeten in het WVP de volgende punten aan de orde komen:

 1. verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren (werkblad Groepsverdeling);
 2. verhouding tussen lesgevende taken en overige taken (zie hieronder);
 3. tijd voor vóór- en nawerk (zie hieronder);
 4. welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders) (werkblad Formatieoverzicht en werkblad Activiteitenoverzicht);
 5. tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel (werkblad Formatieoverzicht);
 6. pauzes;
 7. aanwezigheid op school;
 8. besteding van de werkdrukmiddelen;
 9. kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).
 
 • De punten 1, 4 en 5 worden behandeld op de genoemde werkbladen.
 • Het werkblad Lesurenberekening verschaft aanvullende informatie over lestijden, vakanties en studiedagen.
 • De punten 2 en 3 zijn al besproken bij de voorbereidende stappen en worden vervangen door de af te spreken opslagfactor voor het voor- en nawerk welke wordt vermeld op het werkblad (Lesurenberekening (rubriek F).
 • De punten 6, 7, 8 en 9 komen in de afgedrukte werkbladen niet aan de orde en moeten dus apart worden vermeld. Deze punten behoeven echter niet elk jaar opnieuw te worden besproken en kunnen op de derde pagina van het werkblad WVP worden vermeld
 

Pauzeregeling (6)

De CAO-PO bevat geen pauzeregeling meer. Hierdoor geldt in het PO de pauze regeling zoals opgenomen in de arbeidstijdenwet. Bij een werktijd van 5,5 uur geldt een minimale rusttijd van een half uur welke niet aan het begin of einde van de werktijd mag vallen. Er is geen verplichte venstertijd voor deze pauze. Een pauze waarbij een teamlid toezichthoudende of andere taken heeft, geldt niet als pauze. Alleen een pauze die het teamlid naar eigen keuze kan doorbrengen geldt als pauze.

De afgesproken pauzeregeling heeft geen invloed op de inroostering van de arbeidsuren of de afgesproken 
verdeling van de arbeidsuren over de week, want een pauze hoort niet bij de arbeidsuren.


Aanwezigheid op school (7)

Het team spreekt af welke tijd vóór en na de lessen op school (dus plaats- en tijdgebonden) wordt doorgebracht. Deze tijd is bedoeld voor kortstondig intern overleg of oudercontact. In principe kan hierbij volstaan worden met een half uur vóór en na schooltijd. Op veel scholen moest vrijwel de gehele arbeidsduur op school worden doorgebracht. De vakorganisaties en de PO-raad betreuren dit en stellen dat dit nooit de bedoeling is geweest. Elk teamlid is professioneel genoeg om naast de afgesproken aanwezigheidstijd zelf te bepalen waar en wanneer de verschillende taken verricht worden.

De werkdrukmiddelen zullen in de meeste gevallen zijn ingezet voor extra personeel. Dit extra personeel is onder het OP of OOP al opgenomen in het werkverdelingsplan. In het opmerkingenvak op het werkblad Groepsverdeling kan eventueel worden aangegeven om welke teamleden/functies het gaat. Een overzichtje van de besteding van dit extra budget kan ter complementering bij het werkverdelingsplan worden gevoegd.


Vervangingsbeleid (9)

Dit onderdeel zal niet elk jaar opnieuw worden vastgesteld.


Titelblad Werkverdelingsplan

De bovengenoemde punten 6 t/m 9 behoeven niet elk jaar opnieuw te worden afgesproken; er kan naar worden verwezen of ze kunnen worden samengevat op de derde pagina van het werkblad WVP in de planner.

Het nieuw toegevoegde werkblad Voorblad maakt het document Werkverdelingsplan compleet met een titelblad, een handtekeningenblad en de pagina waarop de afspraken over de laatste vier punten beschreven kunnen worden.

 

Een compleet WVP

Het complete WVP bestaat dus naast de drie pagina’s van het werkblad WVP uit een afdruk van de werkbladen:

 • Lesurenberekening
 • Formatieoverzicht
 • Groepsverdeling
 • Activiteitenoverzicht van de verdeling overige taken
Print Friendly, PDF & Email

TaakberekeningPO gebruikt alleen cookies voor statistische gegevens over het websitebezoek