Inroostering en besluitvorming in de nieuwe CAO-PO

De CAO-PO 2018 brengt wat de inroostering en de besluitvorming betreft een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Hieronder lees je welke dat zijn en hoe deze in de planner worden verwerkt.

  TaakberekeningPO  

inhoud

De belangrijkste veranderingen per 1-8-2019 op het gebied van de werkverdeling en inroostering

  • het basis- en overlegmodel vervallen;
  • het team krijgt een bepalende rol bij de opstelling van een werkverdelingsplan;
  • de 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar wordt alleen nog gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en verlof;
  • de maximale lestaak gaat van 930 naar 940 uur;
  • het team bepaalt de verhouding tussen de lesuren en de overige taken ???
  • de beschikbaarheidsregeling is vervallen.

 

Het basis- en overlegmodel worden vervangen door één werkmodel

Het onderscheid tussen het basismodel en overlegmodel verdwijnt. Er is één model waarin voor iedereen een maximale lestaak geldt van 940 uur. Binnen dit model liggen op basis van de wtf alleen de budgetten duurzame inzetbaarheid, professionalisering en de maximale lestaak vast (zie onder). De verhouding tussen de (ingeroosterde) lestaak, het voor- en nawerk en de overige taken, wordt binnen dit werkmodel door het team bepaald.

Het team krijgt een bepalende rol bij de werkverdeling

De verdeling van de les- en taakuren over het team wordt voortaan – binnen de kaders van het bestuursformatieplan en het meerjarenformatiebeleid – door het team zelf bepaald. De schoolleider inventariseert de werkzaamheden voor het nieuwe schooljaar t.a.v. het aantal groepen, aantal leerlingen, overige werkzaamheden en geplande scholingen.

Op basis van overleg met het team waarin de werkverdeling wordt afgesproken, maakt de schoolleider een werkverdelingsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de P-MR.

Wanneer door onenigheid een onwerkbare situatie dreigt te ontstaan, bepaalt de werkgever (lees: de schoolleider) de werkverdeling. Hoe zich dit in de praktijk op de scholen allemaal uitkristalliseert, zal de tijd leren. Vanaf 1 augustus 2019 moet volgens het werkverdelingsplan worden gewerkt.

Lees meer over een voorbereidend stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsmodel en over een workflow voor het jaarlijkse werkverdelingsproces, en hoe de planner je daarbij kan ondersteunen.

De 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar wordt alleen nog gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en het verlof

De jaartaak bij een volledige aanstelling blijft 1659 uur. De totale ingeroosterde arbeidsduur mag de bij de aanstelling behorende jaarlijks ingeroosterde arbeidsduur niet overschrijden, maar de strikte begrenzing van 40 arbeidsuren per week (deeltijders naar rato) is losgelaten. Hiermee komt een einde aan de ongelukkige en onrealistische begrenzing van de wekelijkse arbeidsduur tot precies de aanstellingsuren.

 De 40-urige werkweek fungeert nu alleen nog om de omvang van een aanstelling en verlofopname te bepalen. Een volledige aanstelling blijft dus 40 uur tellen met een bijbehorende wtf van 1,0. Maar een teamlid kan in de praktijk voortaan wekelijks dus meer of minder dan 40 uur (deeltijders naar rato) werken. De wekelijkse inroostering in de planner Taakberekening-PO blijft gebaseerd op de 40-urige werkweek, maar dit betekent dus niet dat elke werkweek in werkelijkheid even lang is. De verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen fungeert slechts als houvast bij de berekening van opgenomen verlofuren en als schema aan de hand waarvan kan worden bewerkstelligd dat de werkdagen bij iedereen in verhouding tot zijn of haar aanstelling in gelijke mate worden ingeroosterd.


Inroostering

Voor de inroostering in de planner betekent dit dat zowel voltijders als deeltijders voortaan volgens een vast en voor iedereen geldend schema van de verdeling van de 40-urige werkweek over de weekdagen wordt ingeroosterd. Zo’n vast schema betekent wel dat deeltijders in veel gevallen wekelijks iets langer of korter worden ingeroosterd dan hun aanstellingsuren. Zolang het aantal jaarlijks ingeroosterde arbeidsuren de jaartaak volgens de aanstelling (wtf x 1659) niet overschrijdt, is dat geen probleem.

 

arbeidsuren

Bij de inroostering volgens de 40-urige werkweek blijven bij voltijders op papier na de inroostering van de arbeidsuren over de ongeveer 39,5 schoolweken altijd nog zo’n 1 á 2 weken ’te werken’ arbeidsuren over. De arbeidsuren van voltijders kunnen daarom binnen de schoolweken nooit volledig worden ingeroosterd. Dat is op zich geen probleem want niet alle arbeidsuren zijn noodzakelijkerwijs plaats- en tijdgebonden.

Bij de berekening van de ingeroosterde arbeidsuren wordt naast het aantal meer of minder ingeroosterde uren ook het inroosterpercentage berekend. Hieraan is snel te zien welk deel van de jaartaak bij iedereen verhoudingsgewijs is ingeroosterd. Ook deeltijders zullen in veel gevallen nietingeroosterde arbeidsuren overhouden.

LEES MEER

Wat doe je met meer of minder ingeroosterde les- en arbeidsuren?

De maximale lestaak gaat van 930 naar 940 uur

Op alle scholen geldt na 1 augustus 2019 een maximale lestaak van 940 uur (deeltijders naar rato van hun netto-arbeidsduur!). Dit sluit beter aan bij de minimale lestijd van 940 uur op scholen met gelijke lestijden in alle groepen. Beter, maar nog niet helemaal, omdat op de meeste scholen een marge voor calamiteiten van ongeveer 10 uur wordt aangehouden, waardoor de jaarlijkse lestijd rond de 950 uur zal liggen.

Een collectief grotere lestaak dan 940 uur

Het blijft echter wel mogelijk om bij de werkverdeling individueel een grotere lestaak af te spreken, maar dit kan dan alleen met de instemming van de betreffende leerkracht. Bij ieders medewerking is het dus ook mogelijk om collectief een grotere lestaak  af te spreken.

LEES MEER

Een grotere lestaak dan 940 uur

Het team bepaalt zelf de verhouding tussen de lestaak en de overige (school)taken, de beschikbare tijd voor het voor- en nawerk, en de opslagfactor wordt niet meer genoemd ???

Volgens de nieuwe CAO-PO bepaalt het team voortaan zelf de verhouding tussen de lestaak en de overige taken, maar deze regels zijn inherent tegenstrijdig en de opslagfactor kunnen we maar beter in ere houden.

LEES MEER

Hoe bepaal je de uren voor het voor- en nawerk en de overige taken?

Het team spreekt zelf af hoeveel tijd op school wordt doorgebracht

Op nogal wat scholen moet de volledige wekelijkse arbeidsduur geheel of vrijwel geheel binnen de schoolmuren worden doorgebracht. Deze uitleg van de 40-urige werkweek doet geen recht aan de positie van de leerkracht als verantwoordelijke professional, en volgens de eigen verklaring van de overlegpartners is deze uitwerking destijds ook zeker niet de bedoeling geweest. Volgens de nieuwe CAO-PO bepaalt het team nu voortaan zelf welk deel van de arbeidsduur naast de lestijd op school wordt doorgebracht.

De gevolgen voor de planner en rekentool Taakberekening-PO

De noodzaak van een instrument waarmee de jaartaakberekening en inroostering eerlijk en transparant voor elk teamlid kan worden berekend, blijft dus ook bij deze nieuwe CAO onverminderd groot. Ook wanneer de verdeling van de arbeidsuren straks op elke school volgens een zelfgekozen vast schema kan worden geregeld, is het noodzakelijk dat de uitwerking  daarvan snel en transparant kan worden berekend.

Daarbij is het noodzakelijk dat het te gebruiken instrument flexibel is en zo kan worden ingesteld dat het op elke school bruikbaar is. De mogelijkheid tot het instellen van een afgesproken opslagpercentage blijft gehandhaafd en ook de mogelijkheid tot individuele aanpassing van dit afgesproken opslagpercentage blijft uiteraard bestaan.

Doorwerkfactor is vervallen en vervangen door percentage van inroostering

Volgens de vorige CAO-PO moesten de resterende arbeidsuren, die na inroostering van de arbeidsuren in de schoolweken overbleven, in de vakanties worden doorgewerkt. Deze resterende uren werden in de vorige planner (versie 3) omgerekend in werkweken van de betreffende leerkracht, de z.g.n. doorwerkfactor. Deze term is met de nieuwe CAO achterhaald, en daarom vervallen.

Om toch te kunnen beoordelen hoe lang een teamlid in vergelijking tot de jaartaak verhoudingsgewijs is ingeroosterd, worden in H en I de ingeroosterde les- en arbeidsuren nu uitgedrukt in een percentage van de lestaak en arbeidsduur volgens de aanstelling. Het tonen van de meer of minder ingeroosterde uren en het inroosterpercentage kan desgewenst ook worden uitgezet.

Op het teamlidblad is in het blauwe vakje naast rubriek H te zien hoeveel arbeidsuren dit teamlid zou moeten worden ingeroosterd om verhoudingsgewijs even lang als een voltijder te zijn ingeroosterd. Een volledig ingeroosterde voltijder op deze school is 96,4% van de netto arbeidsduur ingeroosterd, wat bij deze aanstelling een ingeroosterde arbeidsduur zou opleveren van 800 uur.

 

Door dit teamlid (in rubriek F) nog 36 arbeidsuren extra in te roosteren, is deze nu net als de voltijders op deze school 96,4% ingeroosterd. De resterende 30 nietingeroosterde arbeidsuren worden net als door de voltijders in de loop van het schooljaar niet plaats- en tijdgebonden gewerkt.
Op het invoerformulier is nu na het opslaan van de ingevoerde gegevens in de drie vakken rechts onmiddellijk te zien wat het resultaat is van de inroostering op de arbeidsuren, lesuren en de jaartaak.

De berekening van de ingeroosterde arbeidsuren wordt eenvoudiger en transparanter

Omdat de aanstelling geen factor meer is bij de werkverdeling, kan iedereen nu volgens een afgesproken vaste verdeling van de arbeidsuren over de weekdagen (4 x 8:30 + 1 x 6:00 of 5 x 8:00) worden ingeroosterd.

Deze gekozen standaardverdeling vul je in het schema onderaan het eerste werkblad Lesurenberekening in. De arbeidsuren van alle teamleden worden dan op hun vaste werkdagen volgens dit schema ingeroosterd (zie hieronder).

 

LEES MEER

Hoe verdeel je de arbeidsuren over de werkdagen?